روش پخت لابستر

 

 

 

 

 

 

خوراک لابستر
دستپخت سرآشپز حسيني

 
 

ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺲ و دورچین عالی

ﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﻨﮑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﮐﻤﯽﺗﻮﺿﯿﺢﺑﺪﻡ.
ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻭ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﺻﺪﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻧﮕﯽﺑﺎﺏ ﻫﺴﺖ ولی امروزه شاهدیم گرچه از نظر شرعی  لابستر و خرچنگ و ماهی مرکب ، خوردنشون اشکال داره ! ولی متقاضیان زیادی هستند که طالب خرید این موجودات دریایی می باشند.!!!

لابسترهای که در دریاهای ایران صید میشه دو نوع هستند ، لابستر شاخدار و لابستر سوسکی کله پهن.

لابستر شاخدار( مثل اونی که توی عکس بالا هست ) طالب بیشتری داره و همیشه قیمتش از لابستر سوسکی بالاتره.
 
 
 
اینم عکس لابستر سوسکی ( بنظر من ، مزه ی جفتشون فرقی نداره ، شاید دلیل گرونتر بودن لابستر شاخدار اینه که ، ظاهر اون شکیل تره !)
 
ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺑﭙﺰ ﮐﺮﺩﻥ ، براحتی گوشتش از لاکش جدا میشه ، گرچه اگر ماهی پاک کن حرفه ایی در دسترس داشته باشید میتونه بدون آبپز کردن گوشت لابستر رو براتون فیله کنه.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻭ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﭼﯿﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﭼﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﻭ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻭ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
ﺁﺏ ﭘﺰ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﻓﺮﺵ ﮐﺎﻫﻮ ﻫﺴﺘﺶ، البته گوجه فرنگی و خیارشور و قارچ آبپز هم در کنار لابستر خیلی خوب میشه و سس تند هم کنارش باشه بهتره ( توی عکس بالا آقای حسینی از کاهو استفاده نکرده احتمالا کاهو موجود نداشته )
خب بریم سر اصل مطلب
دستور پخت لابستر و سس
ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ:
ﻓﯿﻠﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ : ۵ ﻋﺪﺩ
ﮐﺎﻫﻮ : ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺁﺑﭙﺰ ﺳﻔﺖ : ٢ ﻋﺪﺩ
ﻗﺎﺭﭺ : ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ :
ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ : ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺳﻔﺖ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ : ١ ﻋﺪﺩ
ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻭ ﺗﺮﺧﻮﻥ : ٣ ﻗﺎﺷﻖ ﻍ
ﺧﯿﺎﺭ ﺷﻮﺭ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ : ٣ ﻕ ﻍ
ﺧﺮﺩﻝ : ١ ﻕ ﻡ
ﺳﯿﺮ : ١ ﺗﺎ ٢ ﭘﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﺏ ﺭﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﻣﯿﺎﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻧﻤﮏ ﺑﻬﺶ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ١٠ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﻣﯿﭙﺰﯾﻢ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﺳﺲ ﺭﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻤﯿﻢ
ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﻧﻤﮏ ﺑﻬﺶ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻗﺎﺭﭺ ﺭﻭ ﺍﺳﻼﯾﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﯾﺴﯿﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪﯼ ﺧﺮﺩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﺭﭺ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﯾﻢ
ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺳﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭ ﺳﺮﻭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﮒ ﮐﺎﻫﻮ ﻓﺮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺭﻭ
ﺭﻭﯼ
ﮐﺎﻫﻮ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺳﻔﺖ ﻧﺼﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﭼﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
 
 
 
 
برای خرید انواع ماهی تازه ی صید روز بندر بوشهر

با تلفن های زیر تماس بگیرید:

۰۷۷۳۳۳۳۷۲۴۸

۰۹۱۷۸۷۴۱۸۲۰

 

بازار ماهی بندر بوشهر

مغازه ی ماهی فروشی اکبر شایان

 

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.